Διαχείριση Κινδύνου


Διαχείριση κινδύνου είναι η κατανόηση και ο εντοπισμός των επιχειρησιακών κινδύνων. Επιτυγχάνει τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και διασφαλίζει την εποπτική συμμόρφωση και την εκτέλεση της επιχειρησιακής στρατηγικής.