Η διαδρομή της Crowe SOL


2002 – Η ΣΟΛ Συμβουλευτική ιδρύθηκε το 2002 απο την μεγαλύτερη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών στην Ελλάδα, με κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

2013 – Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μεταστεγάζονται στην δική τους ανεξάρτητη έδρα.

2015 – Το προσωπικό της εταιρείας ξεπερνά τους 50 Συμβούλους παρέχοντας Συμβουλευτικές, Χρηματοοικονομικές, Φορολογικές και Λογιστικές Υπηρεσίες.

2016 – Η εταιρεία πιστοποιήθηκε για την Ασφάλεια Πληροφοριών και Δεδομένων κατά το πρότυπο ISO 27001:2013 απο τον διαπιστευμένο φορέα SWISS TECHNISCHE BEWERTUNG S.A.

2017 – H ΣΟΛ Συμβουλευτική μετατρέπεται πλέον στον συμβουλευτικό κλάδο της Crowe SOL και υιοθετεί τον διακριτικό τίτλο Crowe SOL.