Οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου αποτελούν μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση προκειμένου να εκτιμηθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της διαχείρισης κινδύνων, των μέσων ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.


Σπύρος Καψοκαβάδης

Διευθυντής, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου

Email: s.kapsokavadis@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256927