Οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου αποτελούν μια συστηματική και πειθαρχημένη προσέγγιση προκειμένου να εκτιμηθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της διαχείρισης κινδύνων, των μέσων ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Διαχείριση κινδύνου είναι η κατανόηση και ο εντοπισμός των επιχειρησιακών κινδύνων.  Επιτυγχάνει τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και διασφαλίζει την εποπτική συμμόρφωση και την εκτέλεση της επιχειρησιακής στρατηγικής.

Εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική δραστηριότητα που διασφαλίζει και παρέχει συμβουλές, σχεδιασμένη αφ’ ενός για να προσθέτει αξία και αφ’ ετέρου να βελτιώνει τις λειτουργίες της επιχείρησης.

Φερεγγυότητα ΙΙ – Solvency II

Η εισαγωγή του νέου πλαισίου φερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις γνωστού ώς <<Solvency II>> (ν. 4364/2016) αποτελεί μεγάλη πρόκληση και περιλαμβάνει όλο το φάσμα υπηρεσιών που αφορούν στην Εταιρική Διακυβέρνηση, την Διαχείριση Κινδύνων, τον Εσωτερικό Έλεγχο και τον Αναλογισμό.

Ασφαλιστική εκκαθάριση

Η ασφαλιστκή εκκαθάριση αποτελεί ειδική μορφή εκκαθάρισης με χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με την πτωχευτική διαδικασία. ‘Ως κύριο σκοπό έχει την ικανοποίηση των δικαιούχων ασφαλιστικών απαιτήσεων απο ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε καθεστώς εκκαθάρισης.

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η σύσταση, η άρτια οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ν.3029/2002) φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που επιβάλλει η σχετική Ευρωπαική πρακτική. Οι αυστηρές απαιτήσεις του νομικού πλαισίου εφαρμόζονται μέσω των βέλτιστων πρακτικών που ενισχύουν την ευρωστία και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω ταμείων.


Δέσποινα Θεοδωρίδου

Διευθύντρια, Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου

Email: d.theodoridou@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256905