Υπηρεσίες Επιχειρησιακής Βελτίωσης


Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, τεχνολογικές και θεσμικές συνθήκες, επιβάλλουν μια συνεχή προσπάθεια των Επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους και την λειτουργική βελτίωση τους. Οι παρεμβάσεις και αλλαγές πρέπει να σχετίζονται με όλες τις κύριες διαστάσεις λειτουργίας της Επιχείρησης, που είναι Διαδικασίες, Συστήματα, Οργάνωση και Ανθρώπινο Δυναμικό. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ανασχεδιασμού και προσομοίωσης διαδικασιών μπορούμε να εντοπίζουμε τα λειτουργικά προβλήματα και να προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις.