Φερεγγυότητα ΙΙ – Solvency II


Η εισαγωγή του νέου πλαισίου φερεγγυότητας για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις γνωστού ώς <> (ν. 4364/2016) αποτελεί μεγάλη πρόκληση και περιλαμβάνει όλο το φάσμα υπηρεσιών που αφορούν στην Εταιρική Διακυβέρνηση, την Διαχείριση Κινδύνων, τον Εσωτερικό Έλεγχο και τον Αναλογισμό.