Έργα κατ’ αποκοπή


 1. Ενάρξεις – Λήξεις – Μεταβολές Εταιριών
  Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρη υποστήριξη για σύσταση, λήξη και μεταβολή στην εταιρία σας προσφέροντας τις εξής υπηρεσίες:

  • Σύσταση καταστατικού
  • Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
  • Διεκπεραίωση έναρξης – λήξης – μεταβολής στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, επιμελητήριο, πρωτοδικείο κτλ)


 2. Κλείσιμο Χρήσεων – Σύνταξη Ισολογισμού
  Στο πλαίσιο της σύνταξης ισολογισμού, τα στελέχη μας μπορούν να σας προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Έλεγχος ορθότητας καταχωρήσεων στα βιβλία
  • Εργασίες τέλους χρήσης
  • Εγγραφές κλεισίματος και σύνταξη ισολογισμού
  • Δημοσίευση ισολογισμού
  • Σύνταξη και Υποβολή απαραίτητων δηλώσεων


 3. Εφαρμογή ΔΠΧΑ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
  Τα στελέχη μας, με την μακρόχρονη εμπειρία τους, μπορούν να σας προσφέρουν υποστήριξη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων καθώς και την ομαλή μετάβασή τους σε αυτά:

  • Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης στο προσωπικό
  • Εντοπισμός διαφορών και κατάλληλων πρακτικών ώστε να επιτευχθεί η άριστη απεικόνιση της οικονομικής θέσης της εταιρείας
  • Εντοπισμός και διενέργεια κατάλληλων προσαρμογών
  • Υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων