Εσωτερικός Έλεγχος


 1. Μελέτη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
  Στο πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου, προσφέρουμε υπηρεσίες μελέτης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για λογαριασμό του πελάτη.

  • Σχεδιασμός οργανογράμματος εταιρείας
  • Περιγραφή θέσεων εργασίας και των καθηκόντων τους (job description)


 2. Εσωτερικός Έλεγχος σε Α.Ε., Ν.Π.Ι.Δ. & Ν.Π.Δ.Δ.
  Ο εσωτερικός έλεγχος εστιάζει στις δραστηριότητες της επιχείρησης – οργανισμού, αναλύοντάς τες με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και προτάσεων για την εύρυθμη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε συνοψίζονται στα εξής:

  • Έλεγχος και αξιολόγηση του τυχόν υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση λειτουργίας του
  • Ανάληψη εσωτερικού ελέγχου ως εξωτερική ανάθεση (outsourcing) με την παροχή κατάλληλου προσωπικού για τη διενέργειά του
  • Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων και καταγραφή προβλημάτων και ελλείψεών τους
  • Έγκυρη πληροφόρηση της Διοίκησης