Λογιστική Υποστήριξη


 1. Μηχανογραφημένη Τήρηση Λογιστηρίου
  Στο υπάρχον μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, η συνεχής ενημέρωση και μελέτη του ισχύοντος νομικού πλαισίου είναι απαραίτητη για μια σωστή και ποιοτική παροχή λογιστικών υπηρεσιών, την οποία η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει με τη βοήθεια των έμπειρων στελεχών της. Συγκεκριμένα το τμήμα μας, το οποίο αποτελείται από έμπειρους λογιστές με πολυετή εμπειρία στο χώρο, παρέχει εξειδικευμένες λύσεις σε θέματα μηχανογραφημένης τήρησης λογιστηρίου:

  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων όλων των κατηγοριών στην έδρα της επιχείρησης ή στα γραφεία μας
  • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ, Παρακρατούμενων και λοιπών Φόρων
  • Προσαρμογή και εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης
  • Προετοιμασία και υποβολή κάθε είδους απαιτούμενων δηλώσεων
 2. Επίβλεψη Λογιστηρίου
  Το τμήμα μας αναλαμβάνει την επίβλεψη και την οργάνωση εσωτερικού λογιστηρίου της επιχείρησής σας, προσφέροντας:

  • Έλεγχο της σωστής εφαρμογής των λογιστικών αρχών και του λογιστικού σχεδίου
  • Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού
  • Έλεγχο συμφωνίας λογαριασμών και ισοζυγίων
  • Πληροφόρηση της Διοίκησης
  • Σχεδιασμό των αρμοδιοτήτων του προσωπικού
 3. Λογιστική Υποστήριξη Προγραμμάτων ΕΣΠΑ
  Το τμήμα μας διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη για την λογιστική υποστήριξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 4. Budgeting and Reporting
  Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας επεκτείνονται και στον τομέα του Budgeting (προϋπολογισμός) και του Reporting (αναφορές διοίκησης), προσφέροντάς σας:

  • Εκτίμηση εσόδων και εξόδων
  • Πρόβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης
  • Υπολογισμός απαιτούμενων χρηματοοικονομικών ροών
  • Παρακολούθηση και ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμού
 5. Εφαρμογή και Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής
  • Για την εφαρμογή και τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής, η εταιρεία μας προσφέρει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, ώστε να είναι δυνατόν να εξαχθούν τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία με ακρίβεια και αξιοπιστία. Πιο συγκεκριμένα:
  • Κατάρτιση/ Προσαρμογή λογιστικού σχεδίου αναλυτικής λογιστικής
  • Ορισμός κέντρων κόστους και επιμερισμός του κόστους στα επιμέρους κέντρα
  • Σύνδεση γενικής λογιστικής με αναλυτική λογιστική
  • Παρακολούθηση ενημέρωσης αναλυτικής λογιστικής
  • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλυτικής λογιστικής