Άντληση Κεφαλαίων – Επενδυτική Διαμεσολάβηση


Άντληση Κεφαλαίων


Σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή υλοποίηση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί η εξεύρεση της απαραίτητης χρηματοδότησής του.

Η ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας – πελάτη μας,  αναλαμβάνει το σχεδιασμό της δομής της κεφαλαιακής ενίσχυσης της.

Στην περίπτωση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά, η ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ σχεδιάζει και προτείνει τους όρους της αμκ.

Στις περιπτώσεις πελατών μας με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, προσφέρουμε επιπροσθέτως και Συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με τις κανονιστικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου.

Στην περίπτωση άντλησης κεφαλαίων μέσω έκδοσης ομολογιακού δανείου, το οποίο απευθύνεται σε νέους επενδυτές, η ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  σχεδιάζει και προτείνει τους όρους έκδοσής του. Εφόσον συντρέχει περίπτωση εισαγωγής του ομολογιακού δανείου προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ, αναλαμβάνουμε  το ρόλο του Συμβούλου που προβλέπεται στον κανονισμό του Χρηματιστηρίου.


Επενδυτική Διαμεσολάβηση


Συμβουλευτική υποστήριξη της εταιρείας που αναζητά επενδυτές για να συμμετάσχουν στη κεφαλαιακή της ενίσχυση.

Συμβουλευτική υποστήριξη σε επενδυτές που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες.

Παρουσίαση της εταιρείας και του Επιχειρηματικού της Σχεδίου σε υποψήφιους επενδυτές.