Αναδιαρθρώσεις – Χρηματοοικονομικές / Επιχειρησιακές


Διαμόρφωση συγκεκριμένου πλάνου ενεργειών, το οποίο στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων  ή υπηρεσιών που προσφέρει ο πελάτης μας, τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση των ταμειακών ροών και κερδοφορίας της επιχείρησης, τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικής πληροφόρησης και τη χάραξη μιας συγκεκριμένης χρηματοοικονομικής στρατηγικής όσον αφορά την κατανομή πόρων και το πλάνο δράσης και ενεργειών.