Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Αποτιμήσεις – Έλεγχοι (due diligence)


Εξαγορές


Καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών  ωφελειών που θα έχει η εταιρεία – πελάτης μας από την απόφαση για εξαγορά μία άλλης επιχείρησης ή ενός συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου.

Αποτιμήσεις εύρους αξίας εταιρειών ή περιουσιακών στοιχείων, βάσει κατάλληλων μεθόδων αποτίμησης.

Παράθεση Γνώμης για το εύλογο και δίκαιο του τιμήματος εξαγοράς


Συγχωνεύσεις


Καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών  ωφελειών που θα έχει η εταιρεία – πελάτης μας από την απόφαση για τη συγχώνευση με μία άλλη εταιρεία.

Διαμόρφωση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προτάσεων προς την εταιρεία – πελάτη μας, όσον αφορά τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών.


Αποτιμήσεις


Εκτίμηση της αξίας των παγίων στοιχείων της επιχείρησης με μηχανικούς πιστοποιημένους από τους πιο έγκυρους οργανισμούς (ΤΕΕ, RICS, ΥΠ.ΟΙΚ.) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Τράπεζας, Ασφαλιστικού Φορέα, Δικαστηρίου, εταιρείας ή/και ιδιώτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι Μέθοδοι Αποτίμησης που χρησιμοποιούμε είναι μέθοδοι Προεξόφλησης Εισοδήματος (Προεξόφληση Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, Μερισμάτων ή/και Οικονομικής Υπεραξίας), Μέθοδοι Συγκρίσιμων Περιουσιακών Στοιχείων (Πολλαπλασιαστές Συγκρίσιμων Εταιρειών και Πολλαπλασιαστές Συγκρίσιμων Συναλλαγών) και Μέθοδοι Λογιστικής Αξίας (Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης).

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, οι προτάσεις μας συμπεριλαμβάνουν :

α) εκτιμήσεις φορολογικής αξιολόγησης για διαχείριση φορολογικού ρίσκου προερχόμενου από εξαγορές/συγχωνεύσεις

β) φορολογική εκτίμηση της εταιρείας πριν την εξαγορά ή την πώληση (due diligence)

γ) αποτελεσματική φορολογική δόμηση των συναλλαγών

δ) υποστήριξη για βελτιωμένες φορολογικές λύσεις μετά την συμφωνία


Έλεγχοι (due diligence)


Ενδελεχής  έλεγχος  όσον αφορά την νομική, οικονομική, επιχειρησιακή, λειτουργική και φορολογική κατάσταση της εταιρείας, τα αποτελέσματα του οποίου θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο ενδιαφερόμενος επενδυτής.

Ανάλυση των κρίσιμων χρηματοοικονομικών μεγεθών της ελεγχόμενης εταιρείας όπως πωλήσεις κόστη, αποθέματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις, συνολικός δανεισμός.

Ανάλυση του βαθμού εξάρτησης της ελεγχόμενης εταιρείας από πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες και των κινδύνων από υπάρχουσες ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Μελέτες Δέουσας Επιμέλειας και από την πλευρά του πωλητή με σκοπό την ενδυνάμωση της θέσης του πωλητή και την ανάδειξη των ωφελειών και συνεργειών από την επίτευξη της συμφωνίας πώλησης.