Επιτυχής υλοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών


Τα στελέχη της ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ έχουν την εμπειρία να συνδράμουν τους πελάτες μας ώστε να ολοκληρώσουν με επιτυχία συναλλαγές όπως εξαγορές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, εισαγωγές σε Χρηματιστήριο.

Προσδιορίζουμε τους παράγοντες που δίνουν αξία στη συναλλαγή, τις τυχόν επιπτώσεις από τη μεταβολή των όρων της συναλλαγής στην περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας – πελάτη μας και αποτυπώνουμε πιθανές ευκαιρίες ή κινδύνους.

Παρουσιάζουμε τις απαιτήσεις της νομοθεσίας όσον αφορά την υλοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής, καλύπτοντας θέματα σχετικά με τη λογιστική και φορολογική δομή της συναλλαγής.