Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plans)


Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι μια μελέτη για το πώς το όραμα και οι ιδέες της εταιρείας ή του επιχειρηματία,  καταγράφονται και μετουσιώνονται σε υλοποιήσιμα βήματα. Στο επιχειρηματικό σχέδιο καταγράφονται και αναλύονται το επιχειρηματικό περιβάλλον που δρα η εταιρεία, ο κλάδος της, οι ανταγωνιστές της, τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της.

Με βάση αυτά, διαμορφώνονται οι ενέργειες που πρέπει να κάνει η εταιρεία σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, προσδιορίζονται οι κεφαλαιακές ανάγκες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών των ενεργειών και υπολογίζονται τα αναμενόμενα μελλοντικά αποτελέσματα, τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας, όσο και σε επίπεδο ρευστότητας.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει όλη την απαραίτητη υποβοήθηση προς τη διοίκηση της εταιρείας – πελάτη για τη σύνταξη, αξιολόγηση και διαμόρφωση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου που θα διασφαλίσει τους προαναφερθέντες στόχους. Επιπροσθέτως, τα στελέχη της ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ είναι σε θέση να παρακολουθούν και επικαιροποιούν, όπου χρειασθεί, την υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου, σε άμεση συνεργασία και επικοινωνία με τη διοίκηση της επιχείρησης.