Παρακολούθηση και αξιολόγηση Xρηματοοικονομικής Kατάστασης


Υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα προς Τράπεζες σχετικά με επιχειρήσεις πελάτες τους όσον αφορά :

  • Αναδιαρθρώσεις δανείων, με τη δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου Εξυγίανσης (Business Plan) και την τεκμηρίωση της πραγματικής δυνατότητας αποπληρωμής (Cash Flow Lending)
  • Δόμηση όρων αποπληρωμής υπαρχόντων δανείων
  • Ανάληψη λειτουργικών αναδιαρθρώσεων εταιρειών
  • Ανεξάρτητη εκτίμηση Independent Business Review IBR της κατάστασης σημαντικών πελατών για την έγκαιρη πληροφόρηση της Τράπεζας
  • Σχολαστική εξέταση της δραστηριότητας της επιχείρησης τόσο από χρηματοοικονομικής όσο και λειτουργικής άποψης
  • Διενέργεια οικονομικού, νομικού και φορολογικού ελέγχου σε πελάτες που αιτούνται μεγάλα δάνεια προ της έκδοσης του δανείου