Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων


Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονισμό 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, μεριμνά για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καταργώντας την οδηγία 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η εφαρμογή του Νέου Κανονισμού τίθεται σε ισχύ από τις 25.05.2018.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Απευθύνεται, σχεδόν, στο σύνολο των επιχειρήσεων (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) οι οποίες διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, και φυσικών προσώπων γενικά.

Η μη συμμόρφωση επιφέρει μεγάλα πρόστιμα παραβάσεων όπου ανάλογα με την παράβαση ανέρχονται έως τα 20.000.000 ευρώ ή έως το 4% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου οικονομικού έτους της επιχείρησης.

Ο Νέος Κανονισμός 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απαιτεί την αυστηρή συμμόρφωση όλων των εταιρειών αλλά και δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, αυξάνοντας σημαντικά τις υποχρεώσεις τους.

Η Crowe SOL έχει αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση για τη συμμόρφωση των εταιρειών, προσφέροντας τις υπηρεσίες που απαιτούνται, προκειμένου η κάθε εταιρεία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο κανονισμός.

Η προσέγγισή μας


Για την πληρέστερη συμμόρφωση με τον Κανονισμό, προτείνονται επιπλέον τα κάτωθι:

  • Εκπαίδευση Προσωπικού
  • Επιθεωρήσεις

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.)


Ο ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι υποχρεωτικός για όλους τους Δημόσιους Φορείς, καθώς επίσης και για άλλους οργανισμούς που απο την κύρια δραστηριότητά τους απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση φυσικών προσώπων σε μεγάλη κλίμακα, ή η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο ρόλος του υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός δεδομένου ότι ενημερώνει, συμβουλεύει και παρακολουθεί την εταιρεία αναφορικά με τη συμμόρφωση αυτής με τον Κανονισμό, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραβίασης. Ο ορισμός υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό "εργαλείο" στα χέρια των Διοικήσεων των εταιρειών.