Έμμεσοι Φόροι


Οι έμμεσοι φόροι (φόροι επί των πωλήσεων, τελωνειακοί δασμοί, Φ.Π.Α. κ.ά.) αλλάζουν συνεχώς λόγω δημοσιονομικής πολιτικής και αποφάσεων της Ε.Ε. και οι έλεγχοι που διενεργούνται γίνονται όλο και πιο συχνοί.

Η διαχείριση τους καθίσταται πολύπλοκη εφόσον το μέγεθος τους δεν είναι εύκολα διακριτό αλλά επηρεάζει άμεσα τη ρευστότητα της επιχείρησης.

Το τμήμα μας σας παρέχει την σωστή καθοδήγηση και εργαλεία για την ορθή διαχείριση τους, όπως:

  • Αναγνώριση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών μέσω διαγνωστικού απολογισμού ΦΠΑ
  • Πληροφόρηση αναφορικά με τη σχετική νομοθεσία, καθώς και με τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής στρατηγικής
  • Υποστήριξη στο σχεδιασμό στρατηγικής σχετικά με τους έμμεσους φόρους έτσι ώστε να ελέγχονται οι επιπτώσεις τους στα οικονομικά μεγέθη, το χαρτοφυλάκιο κινδύνων και την οργάνωση της εταιρείας
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και διαδικασιών
  • Παροχή συμβουλών σχετικά με τη στρατηγική και το σχεδιασμό με στόχο να μετριαστούν οι κίνδυνοι και το κόστος προερχόμενα από έμμεσους φόρους
  • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και διαχείριση κινδύνου σχετιζόμενου  με τους έμμεσους φόρους
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια συζητήσεων με τις φορολογικές αρχές και εκπόνηση των επιμέρους ερευνών του Υπουργείου