Έμμεσοι Φόροι


Οι έμμεσοι φόροι (φόροι επί των πωλήσεων, τελωνειακοί δασμοί, Φ.Π.Α. κ.ά.) με τις συνεχείς τους τροποποιήσεις λόγω δημοσιονομικής πολιτικής και αποφάσεων της Ε.Ε. προσελκύουν όλο και πιο συχνούς ελέγχους.

Η διαχείριση των έμμεσων φόρων καθίσταται πολύπλοκη, καθώς το μέγεθος τους δεν είναι εύκολα διακριτό αλλά επηρεάζει άμεσα τη ρευστότητα της επιχείρησης.

Το τμήμα μας σας παρέχει την σωστή καθοδήγηση και τα απαραίτητα εργαλεία για την ορθή διαχείρισή τους, όπως:

  • Αναγνώριση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών μέσω διαγνωστικού απολογισμού Φ.Π.Α.
  • Πληροφόρηση αναφορικά με τη σχετική νομοθεσία, και συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής στρατηγικής
  • Σχεδιασμό στρατηγικής σχετικά με τους έμμεσους φόρους έτσι ώστε να ελέγχονται οι επιπτώσεις τους στα οικονομικά μεγέθη, το χαρτοφυλάκιο κινδύνων και την οργάνωση της εταιρείας
  • Υποστήριξη κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και διαδικασιών
  • Παροχή συμβουλών και στρατηγικός σχεδιασμός βέλτιστων πρακτικών με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων και του κόστους από έμμεσους φόρους
  • Παροχή συμβουλών σχετικά με τις εσωτερικές διαδικασίες και διαχείριση κινδύνου σχετιζόμενου με τους έμμεσους φόρους
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια συζητήσεων με τις φορολογικές αρχές και εκπόνηση των επιμέρους ερευνών του Υπουργείου