Συγχωνεύσεις και Εξαγορές


Οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές αποτελούν από τις πιο συχνές μεθόδους ανάπτυξης των εταιρειών τα τελευταία είκοσι χρόνια. Μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε συγχώνευση με ανταγωνίστρια εταιρεία, με πελάτη ή προμηθευτή της ή με εταιρεία διαφορετικού αντικειμένου με στόχο την διαφοροποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων της και σε εξαγορά – φιλική ή εχθρική.

Τα στελέχη μας μεταξύ άλλων παρέχουν:

  • Φορολογική και συμβουλευτική αξιολόγηση για διαχείριση φορολογικού ρίσκου προερχόμενο από εξαγορές/συγχωνεύσεις
  • Συμβουλές πάνω στην ορθή διάρθρωση των συναλλαγών με στόχο την βελτίωση των καθαρών ταμειακών ροών
  • Φορολογική εκτίμηση της εταιρείας πριν την εξαγορά ή την πώληση (Due Diligence)
  • Αποτελεσματική φορολογική δόμηση των συναλλαγών
  • Υποστήριξη για βελτιωμένες φορολογικές λύσεις μετά την συμφωνία