Συγχωνεύσεις και Εξαγορές


Οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές έχουν γίνει οι πιο συχνές μέθοδοι ανάπτυξης των εταιρειών τα τελευταία είκοσι χρόνια. Μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε συγχώνευση με ανταγωνίστρια εταιρεία, με πελάτη ή προμηθευτή της ή με εταιρεία διαφορετικού αντικειμένου με στόχο την διαφοροποίηση των υπηρεσιών και των προϊόντων της και σε εξαγορά – φιλική ή εχθρική.

Τα στελέχη μας μεταξύ άλλων παράσχουν:

  • Φορολογική αξιολόγηση και συμβουλευτική για διαχείριση φορολογικού ρίσκου προερχόμενο από εξαγορές/συγχωνεύσεις
  • Συμβουλές πάνω στην ορθή διάρθρωση των συναλλαγών με στόχο την βελτίωση των καθαρών ταμειακών ροών
  • Φορολογική εκτίμηση της εταιρείας πριν την εξαγορά ή την πώληση (duediligence)
  • Αποτελεσματική φορολογική δόμηση των συναλλαγών
  • Υποστήριξη για βελτιωμένες φορολογικές λύσεις μετά την συμφωνία