Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων 


Ο φορολογικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό κομμάτι επιχειρηματικής στρατηγικής των επιχειρήσεων για την επίτευξη πλήρους φορολογικής συμμόρφωσης και την μείωση των κινδύνων.

Οι συνεργάτες μας παρέχουν πελατοκεντρικές υπηρεσίες φορολογικής υποστήριξης, όπως:

  • Συμβουλευτικές επί των φορολογικών θεμάτων των επιχειρήσεων
  • Αποτελεσματικές και αποδοτικές φορολογικές στρατηγικές για καλύτερη φορολογική διαχείριση
  • Έκθεση Φορολογικής Διάγνωσης για περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων
  • Υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου
  • Αποτελεσματικός και φορολογικά αποδοτικός σχεδιασμός σχετικά με τις επενδύσεις
  • Αξιολόγηση του τελικού φορολογικού συντελεστή με στόχο τη βελτίωσή του
  • Παροχή συμβουλών και υποστήριξης στην κατανόηση και εφαρμογή των κρατικών κανονισμών