Στρατηγικός Σχεδιασμός

Η διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και στοχευμένης Στρατηγικής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο επιχειρηματικής ανάπτυξης. Αυτό, συνήθως, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου του σύνθετου εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, αλλά και των εσωτερικών τους συνθηκών. Διαθέτουμε τις γνώσεις, την εμπειρία και τα σύγχρονα μεθοδολογικά εργαλεία να συνδράμουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια τέτοια Στρατηγική, που θα αποτελεί πραγματικό εργαλείο Διοίκησης και περαιτέρω ανάπτυξης.

Υπηρεσίες επιχειρησιακής βελτίωσης

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες οικονομικές, τεχνολογικές και θεσμικές συνθήκες, επιβάλλουν μια συνεχή προσπάθεια των Επιχειρήσεων για την προσαρμογή τους και την λειτουργική βελτίωση τους. Οι παρεμβάσεις και αλλαγές πρέπει να σχετίζονται με όλες τις κύριες διαστάσεις λειτουργίας της Επιχείρησης, που είναι Διαδικασίες, Συστήματα, Οργάνωση και Ανθρώπινο Δυναμικό. Χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία ανασχεδιασμού και προσομοίωσης διαδικασιών μπορούμε να εντοπίζουμε τα λειτουργικά προβλήματα και να προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις.

Διοίκηση προγραμμάτων και έργων

Η επιτυχής υλοποίηση ενός Προγράμματος ή ενός συγκεκριμένου Έργου προυποθέτει συστηματική και μεθοδευμένη προσέγγιση. Η χρησιμοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων και τεχνικών Program / Project Management, που θα αντιμετωπίζουν όλες τις διαστάσεις, όπως Διαχείρηση Χρόνου, Πόρων, Κινδύνων, Ποιότητας, Αλλαγών κ.α., είναι επιβεβλημένη. Η εμπειρία των Συμβούλων μας σε μεγάλα και μικρά έργα αυτής της φύσεως, οι μεθοδολογίες μας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε, εξασφαλίζουν την αποτελεσματική συμβολή μας.

SGPnet

Στόχος της υπηρεσίας SGPnet είναι ο εντοπισμός των εφαρμοζόμενων Βέλτιστων Πρακτικών στους Δήμους με αντικειμενικό και ποσοτικό τρόπο και στη συνέχεια η διερεύνηση των δυνατοτήτων υιοθέτησης αυτών των Πρακτικών από άλλους Δήμους της χώρας. Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι στο χώρο της αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη των Δήμων συλλέγουν τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των Δεικτών, βάσει των οποίων θα αξιολογηθούν οι λειτουργίες τους. Οι Δείκτες που αφορούν κάθε Λειτουργική Περιοχή έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα αναγκαία δεδομένα να είναι άμεσα διαθέσιμα από τις υπηρεσίες των Δήμων χωρίς σημαντική πρόσθετη εργασία.


Χαρίλαος Φαλτσέτας

Διευθύνων Σύμβουλος

Email: c.faltsetas@crowesol.gr
Τηλέφωνο: +(30) 210 7256900